SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Korzenie Banku sięgają II połowy XIX wieku, kiedy to 15 lutego 1876 roku zawiązała się w Lidzbarku spółka pożyczkowa pod nazwą „Bank Ludowy w Lidzbarku, Spółka Zapisana”. Wzmianka o tym fakcie pochodzi z biuletynu „Ruch społeczno-ekonomiczny” wydanego 5 lutego 1877 r. w Poznaniu. W dniu założenia spółki zapisało się 61 członków. Przez pewien czas Bank Ludowy w Lidzbarku był oddziałem Banku w Brodnicy. Usamodzielnił się w roku 1903 i został oficjalnie wpisany do rejestru Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Poznańskie i Prusy Zachodnie.

Powstanie Banku Ludowego w Lidzbarku miało istotny wpływ na zachowanie i wzmocnienie polskiego charakteru tych ziem poddanych w tym czasie silnemu procesowi germanizacji. Działalność Banku wpływała korzystnie na rozwój polskiej kultury oraz przedsiębiorczości. Bank rozwijał się szybko. Liczba członków Banku ustawicznie wzrastała, dochodząc w roku 1916 do 1764 osób, a fundusze osiągnęły 410 tys. marek.W okresie międzywojennym Bank znacznie przyczynił się do wydźwignięcia z upadku miejscowego handlu, rzemiosła i rolnictwa, poza tym finansował polską działalność kulturalno – oświatową.Po odzyskaniu niepodległości w roku 1920 od nowa zaczęto tworzenie struktur banku w Lidzbarku. W sierpniu 1925 otwarto Narodowy Bank Polski w budynku zakupionym od właściciela ziemskiego Różyckiego. W październiku 1920 roku Sejm PR uchwalił pierwszą ustawę o spółdzielczości, na mocy której powstała przy Ministerstwie Skarbu Rada Spółdzielcza funkcjonująca jako ogólnokrajowy koordynator polityki spółdzielczej. Z mocy tej ustawy Bank Lidzbarski podlegał pod Związek Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Bank Ludowy rozpoczął swą działalność w 1926 roku. Udział wkładów w roku 1927 wynosił 32.000 zł, a w roku 1937 wkłady wynosiły już 201.000 zł. Z inicjatywy Zarządu Banku Ludowego w latach 1937 – 39 powstała Polska Kasa Katolicka, która udzielała nie oprocentowanego kredytu biednym kupcom, rzemieślnikom i rolnikom. Okres II wojny światowej przerwał działalność Banku. 2 grudnia 1946 Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o reaktywacji Banku w Lidzbarku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku został Maksymilian Ziętara, a funkcję kierownika powierzono Władysławowi Kopczyńskiemu. Po tym formalnym odrodzeniu Bank podjął działalność operacyjną 1 września 1947 r. Od wznowienia działalności w 1947 roku aż do 1968 roku Bank swoją siedzibę miał w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Sądowej. W roku 1950 zmieniono nazwę z Banku Ludowego na Gminną Kasę Spółdzielczą, a w 1956 na Kasę Spółdzielczą. W latach 1965 – 1982 kierownikiem, a później dyrektorem Banku był Tadeusz Aleksandrowicz. Kolejnej zmiany nazwy Banku dokonano w roku 1965. Kasę Spółdzielczą zmieniono na Spółdzielczy Bank Ludowy, a w 1973 na Bank Spółdzielczy. W latach 1982 – 1989 dyrektorem BS był Roman Malinowski. Działalnością Banku kierował Zarząd w składzie Roman Malinowski – Prezes, Tadeusz Aleksandrowicz – Zastępca Prezesa oraz członkowie – Alfons Rehmus i Kazimierz Szmidt. Natomiast Przewodniczącym Rady BS był Czesław Paradowski, który zajmował to stanowisko nieprzerwanie od 1952 r. W latach 1968 – 1985 BS w Lidzbarku zajmował lokal przy ul. Piaski. Od grudnia 1985 r. siedzibą Banku został budynek przy ul. Nowy Rynek 18 zakupiony od Parafii Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Ta przeprowadzka znacznie poprawiła warunki lokalowe, co miało duże znaczenie dla pracowników i klientów. W roku 1989 dyrektorem Banku Spółdzielczego w Lidzbarku został Andrzej Bartoszewicz, od lat związany z rolnictwem i spółdzielczością. 12 grudnia 1992 r. przyniósł istotną zmianę w funkcjonowaniu BS w Lidzbarku, ponieważ wtedy wprowadzono i uruchomiono lokalną sieć komputerową, co niewątpliwiepozytywnie wpłynęło na poziom obsługi klienta oraz prowadzenie księgowości. Kolejny przełomowy moment w działalności BS w Lidzbarku przynosi rok 1996, w którym Bank występuje ze struktur BGŻ, tworząc wspólnie z grupą banków spółdzielczych Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie. W 1999 r. po trzech latach funkcjonowania w nowym zrzeszeniu przychodzi następny istotny zwrot w dziejach Banku Spółdzielczego w Lidzbarku. Wskutek założeń uchwały Komisji Nadzoru Bankowego nr 9/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski, z dniem 1 lipca 1999 r. nastąpiło połączenie trzech banków spółdzielczych: BS Lidzbark, BS Działdowo oraz BS Rybno. W wyniku tej fuzji powstał Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, który stał się sukcesorem praw i obowiązków połączonych banków. Z formalnego punktu widzenia bankiem przejmującym był BS Działdowo, natomiast Centrala Banku została umiejscowiona w Lidzbarku. W roku 2000 do Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku przyłączył się BS w Lubowidzu. Powołano Radę Nadzorcza składającą się z 20 członków, po 4 z każdej gminy położonej na terenie objętym działalnością Banku. W latach 1999 – 2017 Prezesem Zarządu był Andrzej Bartoszewicz. Następnie w roku 2017 Prezesem Zarządu był Sławomir Celmer, który wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlowych. Od roku 2003 Rada Nadzorcza składa się z 10 członków i obecnie jej skład osobowy przedstawia się następująco: Barbara Chałubowicz – Przewodniczący, Józef Wiśniewski – Zastępca Przewodniczącego, Stanisław Szulwic – Sekretarz, Jerzy Gadomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Grzywiński, Krzysztof Kornelski, Elżbieta Kostewicz, Stanisław Machujski, Jadwiga Plewka i Benedykt Trąmpczyński. Od 15 grudnia 2017 r. w skład Zarządu wchodzi: Jarosław Gawenda  – p.o.  Prezes Zarządu, Gabriela Sikora – Zastępca Prezesa Zarządu, Mariusz Drzewiński – Zastępca Prezesa Zarządu, Głównym Księgowym jest Anna Girzyńska. W ostatnim okresie działalności Banku nastąpił szereg postępujących zmian. Przede wszystkim znacznie zwiększyła się suma bilansowa i fundusze własne, rozszerzył się teren działania, Bank pozyskał nowych członków i klientów. W Lidzbarku, Rybnie i Lubowidzu zmodernizowano budynki Banku. Centralę jak i w Oddziały gruntownie wyremontowano, zmodernizowano oraz poprawiono funkcjonalność lokali użytkowych. Bank wdrożył nowoczesny, jednolity system informatyczny we wszystkich placówkach. Pracę Banku usprawniają łącza elektroniczne. Rozliczenia międzybankowe dokonywane są poprzez system ELIKSIR, co znacznie skraca czas ich realizacji. Każdy z Oddziałów prowadzi działalność operacyjną w pełnym zakresie, co pozwala na obsługę klientów. Należy podkreślić, iż na terenie działania każdej placówki jest zainstalowany bankomat.

Oferty i promocje

Kursy walut

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji