SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

 1. Przeznaczenie:
  • inwestycje realizowane zgodnie z PROW;
 2. Wysokość kredytu:
  • do 90% nakładów inwestycyjnych;
 3. Okres Kredytowania:
  • do 15 lat;
 4. Karencja w spłacie kapitału:
  • do 24 miesięcy;
 5. Oprocentowania:
  • WIBOR 3M + marża ustalana indywidulanie;
 6. Prowizja za udzielnie kredytu:
  • ustalana indywidualnie;
 7. Forma spłaty:
  • w ratach malejących (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych), lub jednorazowo, możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji;
 8. Wymagane dokumenty:
  • stwierdzające aktualny stan prawny podmiotu – w przypadku gdy jest:
  • przedsiębiorcą – wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje, i/lub inne dokumenty, właściwe dla stanu prawnego podmiotu wymagane przez Bank,
  • rolnikiem – zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego bądź nakaz płatniczy podatku rolnego lub umowę dzierżawy – w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu,
  • domownikiem rolnika – dokument potwierdzający, że osoba ta objęta jest w pełnym zakresie ubezpieczeniem na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego i emerytalno-rentowego,
  • umowę o dofinansowanie w ramach PROW;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku prowadzenia takich działów),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kopie: dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem – w uzasadnionych przypadkach tożsamość Kredytobiorcy może zostać potwierdzona na podstawie jednego dokumentu wraz z oświadczaniem pracownika Banku, potwierdzającym tożsamość Kredytobiorcy, dołączanym do wniosku,
  • bieżące sprawozdania finansowe oraz dokumenty finansowe za okres wymagany przez Bank,
  • opinię bankową o Kredytobiorcy z banku prowadzącego rachunek oraz opinie z innych banków współpracujących,
  • deklarację podatkową potwierdzoną przez Urząd Skarbowy i zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych oraz odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS/KRUS,
  • biznes plan z załącznikami,
  • wymagane pozwolenia administracji na realizację inwestycji, odpowiednio do etapu inwestycji,
  • listy intencyjne lub umowy z wykonawcami,
  • tytuły własności lub umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Oferty i promocje

Kursy walut

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji