SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

 1. Przeznaczenie:
  • inwestycje realizowane zgodnie z PROW;
 2. Wysokość kredytu:
  • do 90% nakładów inwestycyjnych;
 3. Okres Kredytowania:
  • do 15 lat;
 4. Karencja w spłacie kapitału:
  • do 24 miesięcy;
 5. Oprocentowania:
  • WIBOR 3M + marża ustalana indywidulanie;
 6. Prowizja za udzielnie kredytu:
  • ustalana indywidualnie;
 7. Forma spłaty:
  • w ratach malejących (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych), lub jednorazowo, możliwość wcześniejszej spłaty bez prowizji;
 8. Wymagane dokumenty:
  • stwierdzające aktualny stan prawny podmiotu – w przypadku gdy jest:
  • przedsiębiorcą – wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę spółki, koncesje, i/lub inne dokumenty, właściwe dla stanu prawnego podmiotu wymagane przez Bank,
  • rolnikiem – zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego bądź nakaz płatniczy podatku rolnego lub umowę dzierżawy – w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu,
  • domownikiem rolnika – dokument potwierdzający, że osoba ta objęta jest w pełnym zakresie ubezpieczeniem na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego i emerytalno-rentowego,
  • umowę o dofinansowanie w ramach PROW;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku prowadzenia takich działów),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku kopie: dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem – w uzasadnionych przypadkach tożsamość Kredytobiorcy może zostać potwierdzona na podstawie jednego dokumentu wraz z oświadczaniem pracownika Banku, potwierdzającym tożsamość Kredytobiorcy, dołączanym do wniosku,
  • bieżące sprawozdania finansowe oraz dokumenty finansowe za okres wymagany przez Bank,
  • opinię bankową o Kredytobiorcy z banku prowadzącego rachunek oraz opinie z innych banków współpracujących,
  • deklarację podatkową potwierdzoną przez Urząd Skarbowy i zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych oraz odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS/KRUS,
  • biznes plan z załącznikami,
  • wymagane pozwolenia administracji na realizację inwestycji, odpowiednio do etapu inwestycji,
  • listy intencyjne lub umowy z wykonawcami,
  • tytuły własności lub umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walutKursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 zrzeszone Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close