SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Założenia Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Działdowie z/s w Lidzbarku

§ 1
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Działdowie z/s w Lidzbarku, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

 • Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
 • opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
 • Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
 • Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
 • Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń
 • w ramach rodzaju zdarzenia oraz o tym, jakie działania mitygującew związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
  Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
 • inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
4. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Dział Ryzyk i Analiz na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
5. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Lidzbarku, ul. Nowy Rynek 18, w Sekretariacie w godzinach 800 – 1500.

§ 2
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia, przez Dział Ryzyk i Analiz.
2. Dział Ryzyk i Analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej.

§ 3
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

§ 4
Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walutKursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 202 zrzeszone Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close