SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Założenia Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Działdowie z/s w Lidzbarku

§ 1
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Działdowie z/s w Lidzbarku, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

 • Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
 • opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
 • Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
 • Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
 • Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń
 • w ramach rodzaju zdarzenia oraz o tym, jakie działania mitygującew związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
  Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
 • inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
4. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Dział Ryzyk i Analiz na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
5. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Lidzbarku, ul. Nowy Rynek 18, w Sekretariacie w godzinach 800 – 1500.

§ 2
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia, przez Dział Ryzyk i Analiz.
2. Dział Ryzyk i Analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej.

§ 3
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

§ 4
Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.

Oferty i promocje

Kursy walut

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 600

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 196 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1500 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji