SGB | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Działdowie
z siedzibą w Lidzbarku o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf
Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsdzialdowo.pl
Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrania Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem. Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

W ocenie Banku zasady te nie dotyczą Banku, m.in. ze względu na fakt, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzw. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. W przypadku Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

4. Zasa/dy określone w § 13 oraz w § 19 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – kompetencje członków organów Banku.

W związku z faktem, iż Bank, w przeciwieństwie do innych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Bank uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności. W związku z powyższym Bank przyjął w § 12 ust. 6 oraz w § 18 ust. 5 Polityki jednolitą zasadę, iż:
„Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tę materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności”.

5. Zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego, nie znajdują zastosowania do banku funkcjonującego w formie spółdzielni, jakim jest Bank. W związku z powyższym Bank przyjął w § 21 ust. 1 Polityki zasadę, iż:
„Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem spółdzielczym.”

6. Zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego” dot. komitetu audytu oraz komórki audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, banki spółdzielcze nie mają obowiązku powoływania komitetu audytu, w związku z czym postanowienia Zasad w tym zakresie nie stosują się do Banku.
W związku z faktem, iż Bank, zgodnie z art. 10 Prawa bankowego powierzył wykonywanie audytu bankowi zrzeszającemu – SGB-Bank S.A. w Poznaniu, w Banku nie ma wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, a co za tym idzie osoby nią kierującą. W związku z powyższym Bank dokonał w Polityce stosownej modyfikacji „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

7. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Lidzbark; 24.04.2015 r.

Oferty i promocje

Kursy walut

AktualnościZobacz wszystkie

2017.03.31

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…

Więcej

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji